Moje postulaty do budżetu miasta Katowice na 2019 rok

10 września złożyłam następujące wnioski do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 r.:

 1)    Utworzenie indywidualnych budżetów dla Rad Jednostek Pomocniczych (RJP)  w wysokości 250 tyś. zł na  realizację istotnych dla danych dzielnic potrzeb.
Rady Jednostek Pomocniczych (RJP) stanowią istotne środowisko aktywności obywatelskiej, a poprzez swój charakter-bezpośredni wybór stałą systematyczną pracę w okresie kadencji są ważnym partnerem realizacji zadań gminnych
na poziomie dzielnicy.
2)    Zwiększenie na 2019 rok i lata następne środków finansowych przewidzianych na dofinansowanie do działalności placówek wsparcia dziennego prowadzonych w Katowicach przez organizacje pozarządowe (zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia „Szansa dla każdego” z dnia 31.08.2018 L. 2932/08/18).
3)    Zwiększenie środków w stosunku do 2018 r. na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, czystości i estetyki miasta - w tym m.in. koszenie, przycinanie, pielęgnacja zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie czystości, sprzątanie, prace interwencyjne.
4)     Zwiększenie częstotliwości w stosunku do 2018 r. koszenia pasów drogowych i rozjazdów drogowych.
5)    Wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie ulicy Obroki w Katowicach.
6)    Rewitalizacja Parku Wełnowieckiego – remont nawierzchni, wymiana elementów małej architektury oraz pielęgnacja zieleni wraz z dosadzeniem nowych roślin
7)    Remont placu zabaw na Placu Gwarków
8)    Dodatkowe środki na pielęgnację terenów zrewitalizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (np. wymiana piasku na wybiegu dla psów – DOG-PARK Józefowiec-Wełnowiec zlokalizowanego u zbiegu ulic Feliksa Nowowiejskiego oraz Kotlarza)
9)    Budowa pochylni i drogi rowerowej w rejonie ulicy Saint Etienne
i Marcinkowskiego przy „Bulwarach Rawy”;
10)    Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w rejonie ulicy Bogucickiej wraz z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań w celu zrównoważenia ruchu drogowego;
11)    Remont ulicy Brzozowej i Wierzbowej
12)    Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw w rejonie ulicy Saint-Etienne nr 3-7. Wykonanie bezpiecznej sztucznej nawierzchni, wyposażenie
w nowe atrakcyjne urządzenia.
13)     Remont i modernizacja drogi dojazdowej umożliwiającej bezpieczny przejazd do Przedszkola nr 25 oraz mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mieszka I w Katowicach
14)    Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego
15)     Remont i doposażenie placu zabaw w parku zlokalizowanym pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich oraz przedłużeniem ul. Milowickej
16)    Rewitalizacja terenu skweru ks. Franciszka Macherskiego wraz z wykonaniem prac konserwujących pomnika Powstańców Śląskich
17)    Remont ulicy Racławickiej

2018-09-12